Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców w 2018

W 2018 r. przewidziano kilka istotnych zmian w prawie obowiązującym pracodawców – m.in. w zatrudnianiu cudzoziemców.

Zatrudnianie obcokrajowców w 2018 r.

Od początku 2018 r. ustawodawca zamyślił nowy typ zezwolenia na pracę sezonową oraz uszczelnienie i sformalizowanie tzw. procedury oświadczeniowej.

Zezwolenie na pracę sezonową

Od stycznia 2018 r. pracodawcy mogą ubiegać się o nowy typ zezwolenia na pracę tzw. zezwolenie na pracę sezonową. Będzie ono wymagane:

 • przy pracach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
 • jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Polski pracę w zakresie działalności sezonowych (określonych w ww. rozporządzeniu) na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na obszarze RP.

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane wyłącznie na wniosek podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ww. podklas „sezonowych”. Oceniając, czy jest ono konieczne w danych okolicznościach należy jednak uwzględniać również charakter pracy obcokrajowca.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

Jak wiemy, w dniu 11 czerwca 2017 r. został wprowadzony ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą, dzięki czemu Ukraińcy posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice ww. obszaru bez konieczności  posiadania wizy.

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , , , , , :

Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Podobne uprawnienia mają obywatele Gruzji i Mołdawii.

Z uwagi na powyższe, najszybszym trybem postępowania przy powierzaniu pracy obywatelowi Ukrainy, Mołdawii lub Gruzji jest:

 • przybycie obcokrajowca  w ruchu bezwizowym,
 • złożenie przez pracodawcę wniosku w PUP o wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w ewidencji oświadczeń (przy założeniu, że nie chodzi tu o zatrudnienie przy tzw. pracach sezonowych),
 • złożenie przez cudzoziemca wniosku na pobyt czasowy i pracę (od momentu złożenia poprawnego wniosku w tej sprawie pobyt cudzoziemca w Polsce jest uznawany za legalny) oraz równoległe zawnioskowanie przez podmiot zatrudniający o wydanie zezwolenia na pracę, które jak pokazuje praktyka można uzyskać szybciej niż zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Zatrudnianie obywateli Armenii, Białorusi i Rosji

W przypadku obywateli ww. państw optymalny tryb powierzania pracy to:

 • złożenie przez polskiego pracodawcę wniosku o wpis oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń,
 • wystąpienie przez cudzoziemca o wyrobienie wizy pozwalającej na legalny pobyt w Polsce,
 • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, jeśli takowe będzie wymagane,
 • złożenie przez podmiot zatrudniający wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A. Przed upływem ważności wizy obcokrajowiec może ubiegać się o jej przedłużenie lub wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Ważna zmiana na plus

Od 1 stycznia 2018 r., jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Powyższego nie stosuje się w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek strony.

Wspomniane reguły mają odpowiednio zastosowanie w przypadku wniosku cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.

Wskazana nowość oznacza zatem, że jeśli zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie zostanie wydane przed upływem 6 miesięcy zatrudnienia z zastosowaniem tzw. procedury oświadczeniowej, cudzoziemiec nie musi przerywać zatrudnienia i czekać na wydanie decyzji w tych sprawach. Od początku 2018 r. złożenie poprawnego wniosku o wydanie jednego z ww. zezwoleń traktuje się wszakże za legalne zatrudnienie, nawet jeśli wyczerpany zostanie wspomniany 6-miesięczny limit.

Z nowego rozwiązania można korzystać tylko wtedy, gdy przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia praca cudzoziemca na rzecz danego podmiotu na podstawie oświadczenia (zarejestrowanego przez ww. podmiot) była wykonywana w ramach umowy o pracę.

 

Rozliczanie cudzoziemców w 2018 r.

 

Składki ZUS

Jeśli cudzoziemiec zostanie zatrudniony przez polski podmiot i w związku z tym będzie świadczył pracę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas w zakresie składek ZUS zasadniczo należy stosować te same reguły, co w przypadku osób z polskim obywatelstwem. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w ramach stosunku pracy jak i stosunku cywilnoprawnego.

Podatek

Dochody uzyskane przez obcokrajowca z tytułu umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą (i wykonywana w Polsce), podlegają opodatkowaniu w Polsce. Reguły opodatkowania są tutaj zatem takie same jak w stosunku do polskich pracowników. 

Obywatel obcego kraju, który nie posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i nie udokumentuje swojej zagranicznej rezydencji podatkowej odpowiednim certyfikatem rezydencji, od wynagrodzenia otrzymywanego za umowę cywilnoprawną wykonywaną na obszarze naszego kraju powinien mieć pobierane przez polskiego płatnika zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% (na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), ale wyłącznie do 183 dnia „polskiego pobytu” w roku podatkowym.

Po przekroczeniu 183 dni pobytu w roku podatkowym, polski pracodawca powinien zacząć pobierać podatek na zasadach ogólnych (czyli zaliczki podatkowe).

Pamiętajmy, że gdy obcokrajowiec dostarczy zagraniczny certyfikat rezydencji, wówczas należy zastosować postanowienia właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uzyskanie ww. certyfikatu daje prawo do:

 • zastosowania stawki podatku wynikającego z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
 • niezapłacenia podatku zgodnie z postanowieniami wspomnianej umowy.

 

Szerzej o kwestiach podatkowo-składkowych związanych z rozliczaniem cudzoziemców pisaliśmy m.in. w następujących artykułach:

Podatek i ZUS od cudzoziemca zatrudnionego na umowę o pracę / zlecenie (1)

Podatek i ZUS od cudzoziemca zatrudnionego na umowę o pracę / zlecenie (2)

Umowa zlecenia z Ukraińcem a podatek i certyfikat rezydencji

Umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy a składki ZUS

Zatrudnianie Ukraińców przez osoby nieprowadzące działalności a PIT i ZUS

Karta pobytu stałego bądź czasowego cudzoziemcy-zleceniobiorcy a PIT

Komentarz do “Zatrudnianie i rozliczanie obcokrajowców w 2018

 1. Trzeba jak najszybciej zapoznać się z przepisami o zatrudnianiu cudzoziemców bo niebawem będą oni jedyną opcją pozyskiwania rąk do pracy na polskim rynku pracy

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *