Przegląd interpretacji ZUS – grudzień 2017 (2)

ZUS

Druga część przeglądu najciekawszych interpretacji ZUS z grudnia 2017 r. pomaga rozwikłać wątpliwości związane z takimi zagadnieniami jak:

  • czy istnieje obowiązek opłacania składek ZUS od wartości udziału w czynszu najmu samochodu, który będzie opłacał za pracownika zakład pracy?
  • czy należy uwzględniać w podstawie składkowej przychód z tytułu jednorazowej rekompensaty z tytułu zlikwidowanej ulgi w odpłatności za energię elektryczną czy rekompensaty z tytułu prawa do nagrody jubileuszowej?
  • kiedy można korzystać z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
  • czy ozusować wartość dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom czasowo delegowanym do pracy w innej miejscowości?

Zestawienie interpretacji (aby przejść do konkretnego zagadnienia wystarczy kliknąć w jeden z poniższych odnośników):

Czy istnieje obowiązek opłacania składek ZUS od wartości udziału w czynszu najmu samochodu, który będzie opłacał za pracownika zakład pracy?

Czy należy uwzględniać w podstawie składkowej przychód z tytułu jednorazowej rekompensaty z tytułu zlikwidowanej ulgi w odpłatności za energię elektryczną, odprawy w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia czy rekompensaty z tytułu prawa do nagrody jubileuszowej w wysokości uzależnionej od okresu pomiędzy dniem rozwiązania umowy o pracę, a dniem w którym pracownik nabyłby prawo do tej nagrody?

Kiedy można korzystać z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Czy ozusować wartość dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom czasowo delegowanym do pracy w innej miejscowości?

 

 

Czy istnieje obowiązek opłacania składek ZUS od wartości udziału w czynszu najmu samochodu, który będzie opłacał za pracownika zakład pracy?

 

Data wydania interpretacji: 14-12-2017

Sygnatura: WPI/200000/43/1345/2017

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

„(…) pracodawca planuje wprowadzenie w firmie programu motywacyjnego dla pracowników o roboczej nazwie „Samochód dla pracownika”, który będzie umożliwiał pracownikom najem pojazdów od wynajmującego po cenach preferencyjnych. Pracownik będzie zawierać umowę najmu z wynajmującym, na podstawie której otrzyma do użytku prywatnego wybrany pojazd. Czynsz najmu dla pracownika będzie określony na warunkach preferencyjnych wynikających z umowy ramowej między Wnioskodawcą i wynajmującym. Płatnikiem czynszu najmu będzie Wnioskodawca przy czym część czynszu , do której opłacania zobowiązany będzie pracownik potrącana będzie comiesięcznie z jego pensji, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody stosownym oświadczeniem. Zapisy dotyczące partycypacji Wnioskodawcy i udziale pracownika w opłacaniu czynszu znajdować się będą w umowie ramowej, regulaminie programu i regulaminie wynagradzania, a udział w czynszu najmu, który opłaca Wnioskodawca będzie stanowił dla pracownika przychód z tytułu stosunku pracy.

W sytuacji opisanej powyżej nie można zatem mówić o korzyściach, o których mowa w przepisie [§ 2 ust. 1 pkt 26  rozporządzenia składkowego – przypis red.]. Należy zaznaczyć, ze czym innym jest udostępnienie przez pracodawcę pracownikom po cenach niższych niż detaliczne określonych usług i towarów (m.in. kart typu Multisport, czy tzw. pakietów medycznych), które pracodawca nabywa z wyraźnym przeznaczeniem na ten cel, a czym innym jedynie „pośredniczenie” w najmie samochodów, których właścicielem jest inny podmiot.

Powyższe będzie miało zastosowanie również w odniesieniu do składek na ubezpieczenie zdrowotne, do składek na Fundusz Pracy oraz składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 ze zm.), do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób.

Natomiast, w myśl art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 13 sierpnia 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.1265 ze zm.), obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w przypadku zaistnienia obowiązku ich zapłaty, ustala się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Biorąc powyższe pod uwagę (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu stosunku pracy wartości udziału w czynszu najmu samochodu, który będzie opłacał za pracownika Wnioskodawca. (…)”.

 

 

Czy należy uwzględniać w podstawie składkowej przychód z tytułu jednorazowej rekompensaty z tytułu zlikwidowanej ulgi w odpłatności za energię elektryczną, odprawy czy rekompensaty z tytułu prawa do nagrody jubileuszowej w wysokości uzależnionej od okresu pomiędzy dniem rozwiązania umowy o pracę, a dniem w którym pracownik nabyłby prawo do tej nagrody?

 

Data wydania interpretacji: 21-12-2017

Sygnatura: WPI/200000/43/1234/2017

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Lublinie

 

„(…) Zakład uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia [składkowego – przypis red.], przychodu z tytułu zlikwidowanej ulgi w odpłatności za energię elektryczną uzyskanego przez pracowników, którzy rozwiążą umowę o pracę w przyjętym u Wnioskodawcy trybie tj. Programie Dobrowolnych Odejść. Wskazany przepis zawiera katalog przychodów, związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, ale nie wymienia rekompensaty z tytułu zlikwidowanej ulgi w odpłatności za energię elektryczną. Wprawdzie w § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia, mowa jest o rekompensacie, jednakże jego konstrukcja i treść nie wskazuje na wyłączenie z podstawy wymiaru składek określonego przychodu (rekompensaty), jedynie na podstawie nazwy rzeczonego świadczenia.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, jednorazową rekompensatę z tytułu zlikwidowanej ulgi w odpłatności za energię elektryczną można uznać za jednorazowe świadczenie zamienne, które oprócz podwyższonego od 1 lipca 2017r. wynagrodzenia, stanowi dodatkowo zadośćuczynienie za likwidację rzeczonej ulgi.

W konsekwencji, nie może podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ulga w odpłatności za energię elektryczną na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zakład uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jednorazowej odprawy w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi, stanowiący przychód, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 18.12.1998 r.

Z powołanego przepisu wynika, iż wyłączenie z podstawy wymiaru składek przychodów uzyskanych przez pracownika z tytułu odpraw znajduje zastosowanie w odniesieniu do odpraw mających swe źródło w ustawach szczególnych, w tym ustawie z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (…), jak również tych wynikających z dobrowolnych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem (w sytuacjach przewidzianych przez umowę o pracę lub w późniejszych porozumieniach między pracodawcą a konkretnym pracownikiem) oraz porozumień zawartych pomiędzy pracodawcą, a reprezentującą pracowników organizacją związku zawodowego.

W konsekwencji, decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tego typu świadczenia pieniężnego z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ustawodawca przypisał istnieniu nierozerwalnej więzi pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy, a powstaniem roszczenia pracownika o wypłatę danego świadczenia. Zatem, przy wypłacie ww. świadczenia nie ma znaczenia jego wysokość, a jedynie bezpośredni jego związek z rozwiązaniem stosunku pracy.

W konsekwencji, jednorazowa odprawa w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy jest składnikiem, który podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Zakład uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jednorazowej rekompensaty z tytułu prawa do nagrody jubileuszowej wypłacanej pracownikom nieobjętych okresem ochronnym, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższa rekompensata ma na celu naprawienie pracownikowi szkody w postaci niemożności nabycia kolejnej nagrody jubileuszowej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Zauważyć należy, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników podlegają odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z kilku enumeratywnie wymienionych przyczyn. Przywołany przepis znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wypłata świadczenia pieniężnego pozostaje w bezpośrednim i nierozerwalnym związku z faktem wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, a świadczenia tego typu nie mogą być wypłacane przez pracodawcę w innych okolicznościach niż pozostających w ścisłym związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Ponadto, zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zawierają co prawda regulacje dotyczące nagród jubileuszowych, jednakże wynikają one z § 2 ust. 1 pkt 1, który stanowi, iż z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podlegają wyłączeniu nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), lecz tylko takie, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Jednakże, zadośćuczynienie za nagrodę jubileuszową, do której pracownik Wnioskodawcy nabyłby prawo w przyszłości, nie jest przychodem wymienionym w powyższym punkcie, ani przychodem wynikającym z § 2 ust 1 pkt 3.

Z charakteru wypłacanego świadczenia nie wynikają jednoznacznie przesłanki umożliwiające wyłączenie go na podstawie wskazanego przepisu. W świetle powyższego brak jest, możliwości nieuwzględnienia ww. rekompensaty w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na mocy wskazanego art. 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. (…)”.

 

 

Kiedy można korzystać z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

 

Data wydania interpretacji: 19-12-2017

Sygnatura: DI/100000/43/1259/2017

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Gdańsku

 

„(…) Zgodnie z art. 18a ust. 1 cytowanej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Powyższe, nie ma zastosowania do osób, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z art. 18a ust. 2 w/w ustawy).

Prawa do deklarowania jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia nie nabędzie więc w świetle cytowanych wyżej przepisów m.in. osoba podejmująca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wykonująca na rzecz swego byłego pracodawcy czynności tożsame z tymi, które wchodziły w zakres jej obowiązków pracowniczych u tego pracodawcy. Uprawnienie w tym zakresie straci również osoba prowadząca już działalność gospodarczą, która w okresie powyższych 24 miesięcy kalendarzowych jej wykonywania, rozpocznie współpracę z byłym pracodawcą, na rzecz którego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie wykonywała czynności tożsame z tymi, które wykonywała w ramach umowy o pracę.

Wobec powyższego oraz oświadczenia wnioskodawcy, iż czynności, które wykonuje na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie są tożsame z czynnościami, które wykonywał na podstawie wcześniejszej umowy o pracę, a także że w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził innej pozarolniczej działalności, stanowisko zaprezentowane przez przedsiębiorcę w treści wniosku o wydanie pisemnej interpretacji uznać należało za prawidłowe. (…)”.

 

 

Czy ozusować wartość dodatku za rozłąkę wypłacanego pracownikom czasowo delegowanym do pracy w innej miejscowości?

 

Data wydania interpretacji: 05-12-2017

Sygnatura: DI/100000/43/1332/2017

Organ wydający interpretację: ZUS oddział w Gdańsku

 

„(…) Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 18 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Ponadto przyjęty w art. 20 ust. 1 u.s.u.s. sposób ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe oznacza, że przychody, które na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są wolne od składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyłączone są również z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe.

Z powyższego przepisu wynika, iż w sytuacji gdy pracodawca wypłaca swoim pracownikom oddelegowanym do wykonywania pracy w innej miejscowości dodatek za rozłąką mający na celu zrekompensowanie faktu czasowego przebywania pracownika poza miejscowością zamieszkania z powodu świadczenia przez niego pracy poza siedzibą pracodawcy i zakładu głównego, to wartość tego dodatku (w wysokości nieprzekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju) nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Maksymalna wysokość dodatku za rozłąką, korzystająca z wyłączenia przewidzianego tym przepisem limitowana jest wysokością diety należnej w przypadku odbywania przez pracownika krajowej podróży służbowej.

W konsekwencji, wartość wypłaconych pracownikom świadczeń nazwanych dodatkami za rozłąkę, w warunkach opisanych we wniosku, nie będzie podlegać uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. (…)”.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł