Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. i jego wpływ na inne świadczenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. dla pracownika pełnoetatowego ustalono na kwotę 2.250 zł brutto (czyli o 150 złotych więcej niż w 2018 r.). W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, wysokość ustawowej płacy minimalnej wyznaczamy w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc w 2019 r. za podstawę wyliczeń sumę 2.250 zł.

Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa m.in. na kwoty wolne od potrąceń oraz wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramach stosunku pracy, takich jak choćby dodatki za pracę nocną czy niektóre odszkodowania i odprawy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2019 r.:

Wymiar etatu

 

Płaca minimalna brutto
cały etat 2.250,00 zł
3/4 etatu 1.687,50 zł
1/2 etatu 1.125,00 zł
1/3 etatu 750,00 zł
1/4 etatu 562,50 zł

 

Minimalne stawki za godzinę pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę w podstawowym systemie czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2019 r.

 

Mamy dla Ciebie aktualizowaną na bieżąco publikację z tematyki: , :

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Aktualizacja przez 365 dni

Mamy dla Ciebie aktualną publikację na 2021 rok z tematyki: , :

Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców
Miesiąc Nominalny wymiar czasu pracy (w godz.) Minimalna stawka godzinowa przy pełnym etacie
Styczeń 176 2250 zł : 176 godz. = 12,79* zł
Luty 160 2250 zł : 160 godz. = 14,07* zł
Marzec 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł
Kwiecień 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł
Maj 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł
Czerwiec 152 2250 zł : 152 godz. = 14,81* zł
Lipiec 184 2250 zł : 184 godz. = 12,23 zł
Sierpień 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł
Wrzesień 168 2250 zł : 168 godz. = 13,40* zł
Październik 184 2250 zł : 184 godz. = 12,23 zł
Listopad 152 2250 zł : 152 godz. = 14,81* zł
Grudzień 160 2250 zł : 160 godz. = 14,07* zł

* kwoty zaokrąglone o 1 grosz w górę, by po przemnożeniu przez nominalny wymiar czasu z danego miesiąca uzyskać kwotę nie niższą niż 2250 zł brutto

 

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2019 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość dodatków nocnych prezentujemy w tekście: Dodatki za pracę w nocy w 2019 r.

 

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2019 r.

O wysokości kwoty wolnej od potrąceń realizowanych z pensji pracowniczej decydują:

  • poziom ustawowej płacy minimalnej,
  • wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę,
  • rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia,
  • kwota należnych pracownikowi zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz
  • uwzględniana przy kalkulowaniu zaliczki podatkowej kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz PIT-2.

Wysokość kwot wolnych zamieściliśmy w artykule: Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.

 

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, wypadku, opieki i macierzyństwa w 2019 r.

Wymiar
czasu pracy
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od wymiaru etatu
cały etat 1 941,52

(2250 zł – 13,71% x 2250 zł)

3/4 etatu 1 456,14 zł

(1687,50 zł – 13,71% x 1687,50 zł)

1/2 etatu 970,76

(1125 zł – 13,71% x 1125 zł)

1/3 etatu 647,17

(750 zł – 13,71% x 750 zł)

1/4 etatu 485,38

(562,50 zł – 13,71% x 562,50 zł)

 

Odszkodowania i odprawy w 2019 r.

Wyższa płaca minimalna przekłada się również na wyższe niektóre odszkodowania i odprawy. 

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania

Pracownik wobec którego zakład pracy dopuścił się mobbingu, ma prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, a ponadto do dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż ustawowa płaca minimalna. Do takiego samego świadczenia uprawniony jest podwładny, który został pokrzywdzony wskutek tego, że pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. A zatem w 2019 r. kwota ww. należności nie może być niższa niż 2250 zł. 

Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość omawianego odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2019 r. kwoty 33.750 zł (2.250 zł x 15).

Wynagrodzenie przestojowe w 2019 r.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się tzw. wynagrodzenie przestojowe, które dla pracownika pełnoetatowego od początku 2019 r. musi wynosić za miesiąc co najmniej 2.250 zł brutto.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *