Nowości w dokumentacji ZUS i stosowanych w niej kodach

W związku z nowymi regułami ustalania podstawy składkowej przez przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę oraz przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, ustawodawca przewidział od początku 2019 r. szereg modyfikacji w zakresie formularzy zusowskich oraz stosowanych w nich kodów. 

Zostały one wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).

Nowości w kodach tytułów ubezpieczeń

Nowe kody ubezpieczeniowe Kody ubezpieczeniowe, w przypadku których zmieniono opis
·         05 90 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu,

·         05 92 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu,

·         18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu,

·         18 13 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

·         05 10 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, osoba prowadząca niepubliczną bądź publiczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu,

·         05 11 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz osobą fizyczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

·         05 40 – osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

·         11 35 – funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa albo Straży Marszałkowskiej,

·         18 30 – słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego,

·         04 30 – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej, której składki finansuje budżet państwa,

·         04 31 – osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę, od której składki finansuje budżet państwa,

·         25 00 – emeryt lub rencista zamieszkały, lub osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę

 

 

Kody wygaśnięcia/trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego

Kod ten składa się z 3 znaków, spośród których ten trzeci oznacza:

R – ustanie stosunku pracy/stosunku służbowego w wyniku jego rozwiązania

W – ustanie stosunku pracy/stosunku służbowego w wyniku jego wygaśnięcia

20R – bez wypowiedzenia, przez pracownika w związku przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

21R – w wyniku nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy, zaproponowanych przez pracodawcę z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części,

22R – na mocy porozumienia stron,

23R – wypowiedzenie przez pracodawcę,

24R – wypowiedzenie przez pracownika,

25R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, naruszenie obowiązków pracowniczych,

26R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, popełnienie przestępstwa,

27R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, utrata koniecznych uprawnień,

28R – z upływem czasu, na który była zawarta umowa o pracę,

29R – z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta umowa,

30R – ze skróconym okresem wypowiedzenia, w trybie art. 361 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy albo na podstawie przepisów innych ustaw,

31R – przywrócenie do pracy i zatrudnienie u innego pracodawcy,

32R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, niezdolność do pracy dłuższa niż 3 mies.,

33R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, wyczerpanie okresu zasiłkowego, pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,

34R – bez wypowiedzenia przez pracodawcę, usprawiedliwiona nieobecność dłuższa niż 1 mies.,

35R – bez wypowiedzenia przez pracownika, orzeczenie o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na zdrowie,

36R – bez wypowiedzenia przez pracownika, naruszenie obowiązków przez pracodawcę,

37R – w przypadkach określonych w przepisach szczególnych, innych niż określone w części XVI,

38R – powołanie u innego pracodawcy,

39R – odwołanie,

40R – odwołanie bez wypowiedzenia,

41R – wygaśnięcie mandatu,

42R – z pracownikiem młodocianym w związku z orzeczeniem lekarskim o pracy zagrażającej zdrowiu,

43R – z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowe zwolnienie – porozumienie stron,

44R – z przyczyn niedotyczących pracownika, grupowe zwolnienie – wypowiedzenie,

45R – z przyczyn niedotyczących pracownika, indywidualne zwolnienie – wypowiedzenie,

46R – z przyczyn niedotyczących pracownika, indywidualne zwolnienie – porozumienie stron,

47W – brak powrotu do pracy po zakończeniu stosunku pracy z wyboru,

48W – śmierć pracownika,

49W – śmierć pracodawcy,

50W – tymczasowe aresztowanie,

51W – powołanie do zawodowej służby wojskowej,

52W – brak powrotu do pracy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej,

53W – w przypadkach określonych w przepisach szczególnych, innych niż określone w części XVI

 

Kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego

400 art. 231 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
401 art. 231 § 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
402 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
403 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
404 art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
405 art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
406 art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 52 § 1 pkt 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
407 art. 30 § 1 pkt 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
408 art. 30 § 1 pkt 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w brzmieniu obowiązującym do 21 lutego 2016 r.
409 art. 42 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
410 art. 48 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
411 art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
412 art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
413 art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 53 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
414 art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
415 art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 55 § 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
416 art. 683 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
417 art. 70 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
418 art. 70 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
419 art. 73 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
420 art. 201 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
421 art. 30 § 1 pkt 2 kp w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz.1969 ze zm.)
422 art. 30 § 1 pkt 2 kp w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
423 art. 74 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
424 art. 631 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
425 art. 632 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
426 art. 66 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
427 art. 63 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.173)
428 art. 63 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 122 ust. 1 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.1459)
429 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.1265 ze zm.)
430 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
431 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
432 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
433 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 3 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.1433 ze zm.)
434 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 3 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
435 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 4 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
436 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 4 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
437 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 5 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
438 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 5 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
439 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 6 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
440 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 6 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
441 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 8 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
442 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 8 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
443 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 8a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
444 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z art. 8a ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
445 art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. : (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.1014)
446 art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.623)
447 art. 71 ust. 1 pkt 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.1559)
448 art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.1915)
449 art. 170 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1948)
450 art. 97 ust. 3 ustawy z 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
451 art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. : Dz.U. z 2018 r. poz.967 ze zm.)
452 art. 30 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
453 art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
454 art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
455 art. 20 ust. 5c ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
457 art. 20 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
458 art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
459 art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
460 art. 27 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
461 art. 225 ust. 1, 6 i 10 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)
462 art. 225 ust. 7 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
463 art. 226 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
550 inna niż określona w kodach od 400 do 455 i od 457 do 463 – podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego

 

Kod pracy w szczególnych warunkach

Chodzi tu o kody dotyczące pracy, o której mowa w art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Składają się one z 9 znaków:

 • 5 pierwszych znaków jest zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z których:
  • w polu pierwszym wpisujemy nazwę wykazu (A lub B),
  • dwa następne znaki to numer działu w wykazie podany cyframi arabskimi,
  • dwa znaki dalsze to numer rodzaju pracy w dziale.
 • 6 i 7 znak to kod dotychczasowych przepisów zarządzeń i uchwał resortowych.
 • 8 i 9 znak jest to numer określający stanowisko pracy jako punkt w pozycji rodzaj pracy – określony w wykazie szczegółowym stanowiącym załącznik do uchwały lub zarządzenia resortowego, stosowanego przez płatnika składek na podstawie odrębnych przepisów

 

Kody pracy w szczególnym charakterze

Kody te dotyczą pracy, o której mowa w art. 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przy ich ustalaniu nie stosuje się systemu oznaczeń określonego dla kodów wykorzystujących układ wykazów A i B z załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8 poz.43 ze zm.) i zarządzeń resortowych.

Powyższe kody pracy w szczególnych warunkach oraz pracy w szczególnym charakterze określa odpowiednio część XVII. i XVIII. załącznika do rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 

ZUS OSW, ZUS RIA i ZUS RPA

Te trzy zupełnie nowe druki zusowskie wprowadzono celem umożliwienia pracodawcom przechowywania dokumentacji przez skrócony 10-letni okres.

Szczegółowo opisaliśmy je w następujących artykułach:

 

Zmiany w ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń)

W formularzu tym dodano blok V. – „Rozwiązanie/Wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego”, w którym płatnik składek wpisuje:

 • w polu 01 – datę rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego,
 • w polu 02 – kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego,
 • w polu 03 – kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego.

Ponadto, gdy w polu 03 płatnik wpisał kod 550 – „Inna niż określona w kodach od 400 do 455 i od 457 do 463 – podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego” – w polu 04 wpisuje podstawę prawną rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego; w polu 05 podaje stronę z inicjatywy, której doszło do rozwiązania stosunku pracy (odpowiednio 1 – z inicjatywy pracownika, 2 – z inicjatywy pracodawcy).

Blok dotychczas oznaczony jako V – „Oświadczenie płatnika składek” obecnie oznaczony jest jako VI, a VI – „Oświadczenie osoby wyrejestrowywanej z ubezpieczeń” jako VII.

 

Zmiany w ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa)

W dokumencie tym:

 • usunięto blok VI – rozliczenie części IV i V – rozlicznie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składak na ubezpieczenia społeczne,
 • dodano blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu/zapłaty, w którym rozlicza się składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz emerytur pomostowych oraz wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Deklaracja ZUS DRA cz. II oraz raport imienny ZUS RCA cz. II

Jeśli przedsiębiorca korzysta z tzw. małego ZUS, czyli opłaca niższe składki na ubezpieczenia społeczne, musi przekazać ZUS informację o rocznym przychodzie z działalności gospodarczej.

Kwotę przychodu, jaki został uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, oraz najniższą podstawę wymiaru składek, jaka została ustalona na dany rok, przedsiębiorca przekazuje w:

 • imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA cz. II – jeśli rozlicza składki za siebie i za inne osoby ubezpieczone,
 • deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA cz. II – jeśli rozlicza składki tylko za siebie.

Ww. dokumenty należy składać wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych:

 • za styczeń każdego roku, z kwotą przychodu za ubiegły rok kalendarzowy, albo
 • za pierwszy miesiąc po rozpoczęciu lub wznowieniu działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

 

Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej

W dokumencie tym dodano następujące dane:

 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który jest należny za inny rok kalendarzowy,
 • okres wykonywania pracy nauczycielskiej.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *