Zmiana czasu letniego na zimowy

W nocy z 24 na 25 października 2020 r. następuje przejście z czasu letniego na zimowy, co polega na cofnięciu o jedną godzinę wskazań zegarów, tj. z godziny 3.00 na 2.00. Wiąże się to z określonymi konsekwencjami dla pracodawców zlecających pracownikom pracę w porze nocnej.

Skutkiem wspomnianej modyfikacji jest to, że pracownicy wykonujący obowiązki służbowe w nocy z 24 na 25 października będą pracowali o 1 godzinę więcej niż będzie to wynikało ze wskazań zegara. Przy ośmiogodzinnym grafiku od rozpoczęcia do zakończenia dniówki roboczej upłynie 9 zamiast 8 godzin. Na podstawie art. 80 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za każdą efektywnie przepracowaną godzinę. Ponieważ w analizowanych okolicznościach dojdzie do przekroczenia 8-godzinnej normy dobowej, zatrudnione osoby nabędą prawo do odpowiedniej rekompensaty za dodatkową godzinę pracy w postaci normalnego wynagrodzenia oraz:

  • 100-procentowego dodatku za pracę nadliczbową albo
  • czasu wolnego, którego można udzielić albo na pisemny wniosek pracownika – w tym samym wymiarze (godzina za godzinę) w dowolnie wskazanym przez niego terminie, albo bez wniosku pracownika najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym.

Co więcej, pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 Kodeksu pracy).

Pamiętajmy, że nie można dopuścić do pracy w nocy oraz w nadgodzinnych osoby niepełnosprawnej, chyba że jest zatrudniona przy pilnowaniu albo lekarz profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w razie jego braku lekarz prowadzący, na wniosek tej osoby wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Odmówić pracy w nadgodzinach (jak również w nocy) mogą też pracownicy opiekujący się dziećmi do ukończenia przez nie czterech lat, przy czym z uprawnienia może skorzystać jeden z opiekunów. Tak stanowi art. 1891 w związku z art. 178 § 2 Kodeksu pracy, natomiast w myśl art. 178 § 1, bezwzględnie zabroniona jest natomiast praca w nocy i nadgodzinach dla pracownic w ciąży.

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł