Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku w ramach zerowego PIT od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)

Zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r.

Płatnicy muszą pamiętać, iż od 1 lipca 2022 r. (dzięki zmianom przewidzianym w Polskim Ładzie 2.0) na listach płac nie nalicza się zaliczek podatkowych od zasiłku macierzyńskiego w przypadku osób korzystających  z „zerowego PIT” (w ramach rocznego limitu wynoszącego 85.528 zł). A zatem modyfikacja ta dotyczy wyłącznie osób uprawnionych do ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ lub ulgi dla pracujących seniorów.

Nie jest prawdą, że ustawodawca zdecydował się wyłączyć „całkowicie” z podstawy podatku zasiłki macierzyńskie. Świadczenia te co do zasady nadal stanowią przychód podlegający opodatkowaniu, z tym, że zostały objęte „zerowym PIT”. Tłumaczymy to m.in. na poniższym filmiku (w odpowiedzi na trzecie pytanie):

 

🎯 Kadry i Płace Książka 2024 - 📖 prostym, zrozumiałym językiem opisuje między innymi takie zagadnienia jak: , aktualizowane na bieżąco przez 365 dni od dnia zakupu.

KLIKNIJ i SPRAWDŹ - Mistrz Kadr i Płac - Książka z aktualizacją przez 365 dni

ZUS na swej stronie internetowej również potwierdził, że z omawianego przywileju może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo do jednej z ulg podatkowych:

  • ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat,
  • ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy,
  • ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci,
  • ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta,  65 lat – mężczyzna; zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie).

 

Beneficjentami zwolnionych z podatku przychodów z zasiłku macierzyńskiego są wyłącznie podatnicy uprawnieni do „zerowego PIT” czyli do jednego ze zwolnień określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152-154 ustawy PIT.

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pobieranego zasiłku macierzyńskiego, trzeba mu przedłożyć odpowiednie dokumenty:

  • osoby korzystające z ulgi dla młodych – wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM)
  • osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO)

Co istotne, jeśli zmieni się stan faktyczny, który ma wpływ na kwestie związane z kalkulowaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, trzeba powiadomić o tym ZUS. W dowolnym momencie można też cofnąć złożony wniosek o zastosowanie konkretnej ulgi podatkowej.

Pomimo, iż zmianę w zakresie rozliczania zasiłku macierzyńskiego na listach płac płatnicy powinni uwzględniać dopiero od 1 lipca 2022 r., to włączenie zasiłku macierzyńskiego do świadczeń objętych „zerowym PIT” przewidziano z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. W efekcie, jeżeli w pierwszej połowie 2022 r. pobierano od ww. świadczenia chorobowego zaliczki na PIT za okres korzystania z PIT-0, zostaną one zwrócone podatnikom w ramach rozliczenia rocznego za 2022 r.

 

Zauważmy, że rozszerzenie „zerowego PIT” dotyczy również:

  • zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłków wypłacanych w trakcie urlopów rodzicielskich i ojcowskich;
  • zasiłku macierzyńskiego należnego osobom innym niż pracownicy (co prawda np. przy zleceniobiorcach zleceniodawcy tak czy owak nie pobierają na listach płac zaliczek podatkowych od zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ale w tym przypadku podatnik korzyść odczuje przy rozliczeniu rocznym).

Dodajmy, że ze względu na przedstawioną modyfikację, przy ustalaniu, czy zasiłek macierzyński powinien ewentualnie zostać podwyższony do świadczenia rodzicielskiego, płatnicy po zmianach nie powinni uwzględniać zaliczki podatkowej.

 

Przykład

32-letnia, pełnoetatowa pracownica (niebędąca uczestnikiem PPK) otrzymuje co miesiąc stałą pensję na poziomie 5500 zł brutto, a przy przyjmowaniu do pracy złożyła PIT-2. Korzysta ona z tzw. ulgi na powrót na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT. Do 20 lipca 2022 r. należy się jej zasiłek chorobowy (2531,20 zł brutto), zaś od następnego dnia zasiłek macierzyński z racji urodzenia córki (1392,16 zł brutto).

W rozstrzyganym przypadku, rozliczenie lipcowej pensji (z uwzględnieniem zmian przewidzianych od 1 lipca 2022 r.) powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Wyliczenia wg zasad obowiąz. od 1 lipca 2022 r. Wyliczenia wg zasad obowiąz. do 30 czerwca 2022 r.
Zasiłek z ubezpieczenia społecznego inny niż zasiłek macierzyński 2.531,20   2.531,20
Zasiłek macierzyński 1.392,16   1.392,16
Podstawa wymiaru składek społecznych 0,00 0,00
Składka na ub. emerytalne 0,00 0,00
Składki na ub. rentowe 0,00 0,00
Składka na ub. chorobowe 0,00 0,00
Suma składek na ub. społeczne 0 zł + 0 zł + 0 zł 0,00 0,00
Stawka procentowa podatku 0% 0%
Koszty uzyskania przychodu obniżone do wysokości przychodu 0,00 0,00
Kwota ulgi dla tzw. klasy średniej 0,00 0,00
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych Zasady od lipca 2022 r.: 2531 zł (zasiłek chorobowy zaokrąglony do pełnych zł)
Zasady do końca czerwca 2022 r.: 3923 zł (zasiłek z ub. społ. zaokrąglony do pełnych zł)
2.531,00 3.923,00
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy PIT-2) 300,00 425,00
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (Poz. 12) Zasady od lipca 2022 r.: (2531 zł × 12%) – 300 zł
Zasady do końca czerwca 2022 r.: (3923 zł × 17%) – 425 zł
3,72 241,91
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 0 zł – 0 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 0,00 0,00
Składka zdrowotna 0 zł × 9% 0,00 0,00
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych Zasady od lipca 2022 r.: 3,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł
Zasady do końca czerwca 2022 r.: 241,91 zł po zaokrągleniu do pełnych zł
4,00   242,00
Kwota netto Zasady od lipca 2022 r.: 0 zł + 2531,2 zł + 1392,16 zł – 0 zł – 0 zł – 4 zł
Zasady do końca czerwca 2022 r.: 0 zł + 3923,36 zł – 0 zł – 0 zł – 242 zł
3.919,36   3.681,36

Artykuły z obszaru kadr i płac oraz zmian w prawie pracy napisane zrozumiałym językiem ▼

Skomentuj artykuł