Najnowsze artykuły

Pierwszy urlop w życiu

Pierwszy urlop w życiu

W myśl art. 153 Kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Uprawnienie do kolejnego urlopu pracownik nabywa „z góry” już 1 stycznia danego roku, pod warunkiem pozostawania w tym dniu w zatrudnieniu.

Kłopotów może tu nastręczać to, w jaki sposób określić upływ miesiąca. Otóż należy tu przyjąć, że miesiąc pracy mija:

● z upływem ostatniego dnia miesiąca, jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu od pierwszego dnia danego miesiąca;
● z upływem dnia w następnym miesiącu kalendarzowym, który datą poprzedza dzień nawiązania stosunku pracy, jeżeli do nawiązania stosunku pracy doszło w trakcie miesiąca kalendarzowego (wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 47/96, OSNP 1997/17/310);
● z upływem 30 dni, jeżeli pracownik u kolejnych pracodawców był zatrudniony krócej niż miesiąc kalendarzowy lub obrachunkowy.

Urlopu wypoczynkowego należnego za przepracowanie każdego miesiąca w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w życiu nie zaokrągla się (chodzi tu o urlop w roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął swą pierwszą pracę). Zatem pracownik w pierwszym roku pracy za każdy przepracowany miesiąc nabywa prawo do 1,66 dni urlopu (jeżeli posiada wymiar 20 dni urlopu) lub do 2,16 dnia (w przypadku gdy ma prawo do wymiaru 26 dni urlopu). Pracodawca może z korzyścią dla pracownika zaokrąglić ustalony wymiar urlopu do pełnych godzin lub dni.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zatrudniła od 18.03.2009 r. na 1/2 etatu absolwenta liceum ogólnokształcącego, dla którego jest to pierwsza praca w karierze. W dniu 6 lipca 2009 r. z absolwentem tym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia. Proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wymiar urlop wypoczynkowy omawianego pracownika wynosi 10 dni (1/2 x 20 dni). Za każdy miesiąc pracy nabędzie on prawo do 0,83 dnia urlopu (1/12 x 10 dni). Ponieważ przepracował on jedynie 3 pełne miesiące (pierwszy m-c upłynął 17 kwietnia, drugi – 17 maja, a trzeci – 17 czerwca), za okres ten należy mu się 2,49 dnia urlopu (0,83 dnia x 3).

Podstawa prawna:
art. 153, art. 154 § 1, art. 155 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Staż absolwencki a wymiar urlopu

Jaki wpływ na wymiar urlopu ma odbyty staż absolwencki?

W kwestii zaliczania do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, stażu absolwenckiego wypowiedział się Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy w piśmie nr GNP-110-4560/07/PE. Czytamy w nim:
„Zagadnienia związane z odbywaniem przez absolwentów stażu u pracodawcy oraz zasiłku dla bezrobotnych reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, ost. zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703). Zgodnie z jej art. 79 ust. 1 okresy pobierania zasiłku i stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, co wynika z art. 79 ust. 2 ustawy. Zatem okres odbywania stażu absolwenckiego przez pracownika czy też okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie może być wliczony do okresu warunkującego nabycie prawa do urlopu. Natomiast okres, kiedy osoba była bezrobotna i nie miała prawa do zasiłku, nie ma wpływu ani na wymiar urlopu, ani na nabycie prawa do niego.”

Staż urlopowy

Staż urlopowy

Ustalając staż urlopowy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, uwzględnia się nie tylko wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia pracowniczego, bez względu na podstawę prawną jego nawiązania, przerw w zatrudnieniu oraz sposobu jego ustania, ale również tzw. okresy zaliczane takie jak okresy nauki, odbytej służby wojskowej itd.

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy (zwanego dalej: K.p.) oraz przepisów szczególnych, zaliczeniu do stażu urlopowego podlega między innymi okres:

 • zatrudnienia,
 • nauki szkolnej (art. 155 K.p.),
 • za który przysługuje odszkodowanie w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 § 2 K.p.),
 • pozostawania bez pracy, za który przyznano odszkodowanie pracownikowi przywróconemu do pracy (art. 51 § 2 K.p.),
 • urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi celem podjęcia pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 2 K.p.),
 • urlopu wychowawczego (art. 1865 K.p.),
 • urlopu bezpłatnego udzielonego młodocianemu w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 4 K.p.),
 • urlopu bezpłatnego, udzielonego pracownikowi podejmującemu naukę w szkole, bez skierowania (§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych – Dz.U. nr 103, poz. 472 ze zm.),
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium (art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • czynnej służby wojskowej oraz urlopu bezpłatnego udzielonego powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych (art. 120 i art. 124 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.),
 • służby zastępczej (art. 36 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej – Dz.U. z 2003 r. nr 223, poz. 2217 ze zm.),
 • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie (art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy – Dz.U. z 1990 r. nr 54, poz. 310).

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej (w tym licencjat) – 8 lat.

Podane powyżej okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

Co ważne, jeśli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki – zależnie od tego co jest korzystniejsze dla pracownika.

 

Przy wliczaniu okresu czynnej służby wojskowej do stażu urlopowego spotkać się możemy z trzema sytuacjami.

Jeżeli pracownik podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z tej służby czas jej odbywania wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Podobnie jest, gdy pracownik w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę po raz pierwszy w życiu lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby. W takim przypadku czas odbywania służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania (lub zachowania) uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikom u pracodawcy, u którego podjął pracę (takie jak na przykład dodatek za staż pracy osiągnięty u danego pracodawcy).

Inaczej sprawa wygląda, kiedy pracownik podejmuje pracę po upływie 30 dni od dnia zwolnienia go z czynnej służby wojskowej. Wtedy czas odbywania służby wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą tylko uprawnienia w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego i wysokości odprawy pośmiertnej oraz uprawnienia emerytalno-rentowe.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy (art. 1541 § 2 K.p.).

Warto jeszcze zauważyć, że na uprawnienia urlopowe nie wpływa okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 154 § 1 K.p. urlop przysługuje w wymiarze:

 • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownikom niepełnoetatowym przysługuje urlop proporcjonalny do wymiaru czasu pracy w jakim są zatrudnieni.

 

Podstawa prawna:

art. 154 § 1, art. 155 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.).

Wyliczanie wynagrodzenia za urlop

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi w myśl art. 172 Kodeksu pracy przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowe zasady wyliczania należnej kwoty wynagrodzenia urlopowego odnajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Przy wyznaczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy powinny być brane pod uwagę składniki wynagrodzenia:

1) stałe i

2) zmienne.

(więcej…)